اصطلاحات رایج در مدیریت وب سایت

Domain: عبارت است از آدرسی که برای دسترسی به سایت استفاده می شود و سایت ها به این نام شناخته می شوند که در زبان فارسی به نام دامنه شناخته می شوند. دامنه ها می توانند پسوندهای مختلفی می توانند…